Algemene voorwaarden Renovatie Centraal

Deze algemene voorwaarden van Renovatie Centraal zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en terug te vinden op onze website. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met onze offerte en/of overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vervangen onze vorige.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden verstaan we onder:

  1. Opdrachtgever: persoon of bedrijf (rechtspersoon) dat met Renovatie Centraal een overeenkomst is aangegaan.
  1. Opdrachtnemer: Renovatie Centraal (afkorting RC) of één aan haar gelieerde ondernemingen, die u een offerte aanbiedt en/of die Renovatiewerkzaamheden uitvoert.
  1. Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals vermeld in de offerte en/of overeenkomst.
  1. Partijen: dit zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 

ARTIKEL 2 – Toepassing AV 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle andere voorwaarden of vermeende afspraken dan hier vermeld wijst de opdrachtnemer af, tenzij deze door de partijen onderling schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 3 – Aanbod en aanvaarding

  1. De offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Zowel de opdrachtgever (consumenten) als opdrachtnemer heeft het recht het aanbod binnen 14 dagen na aanvaarding te herroepen. Bij een zakelijk opdrachtgever is deze termijn 7 dagen voor beide partijen. 
  1. Het aanbod van opdrachtnemer wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende zaken dit onmogelijk maken.
  1. Het aanbod van opdrachtnemer is gebaseerd op de gegevens, tekeningen enz., die de opdrachtgever bij de aanvraag heeft verstrekt. Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade – van welke aard dan ook – wanneer zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
  1. Het aanbod bestaat uit de prijsopbouw van de werkzaamheden. Niet genoemde werkzaamheden vallen buiten het aanbod.
  1. Het aanbod komt tot stand na een bezichtiging van het object door opdrachtnemer. Deze bezichtiging wordt gedaan ter onderbouwing van ons aanbod. Helaas kan opdrachtnemer niet altijd volledig zijn. Tijdens de uitvoering kunnen er toch nog technische gebreken of andere karakteristieken aan het object geconstateerd worden die bijv. de veiligheid van het team in gevaar kunnen brengen, het renoveren volgens geldende richtlijnen onmogelijk maken of de inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken. In dat geval is opdrachtnemer gemachtigd het aanbod te herroepen (en kan een nieuw aangepast aanbod doen aan de opdrachtgever, indien het werk technisch mogelijk is) of van de overeenkomst af te zien.
  1. Kortingen in de offerte zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen, niet in te wisselen tegen

contanten en maximaal 1 keer van toepassing van de gemaakte offerte, tenzij specifiek anders is vermeld.

3.7. Het aanbod van opdrachtnemer is onder voorbehoud van o.a. type- en systeemfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt in alle redelijkheid en billijkheid geen aansprakelijkheid aanvaard.

  1. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst de gegevens die door de opdrachtgever verstrekt zijn, onjuist waren, heeft Renovatie Centraal het recht de prijzen aan te passen of de overeenkomst per direct op te zeggen. Uiteraard gebeurt dit pas na persoonlijk overleg.
  1. Wanneer de opdrachtgever na de herroepingsperiode (zie 3.1) zijn opdracht annuleert, mag Renovatie Centraal 30% van de offertesom aan deze opdrachtgever berekenen.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod door de opdrachtgever. Dit aanvaarden gebeurt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van opdrachtnemer

  1. Opdrachtnemer zal het werk deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
  1. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat het inplannen en uitvoeren van het werk binnen een redelijke termijn plaats vindt.
  1. Opdrachtnemer adviseert de opdrachtgever te wijzen op gebreken in constructies en materialen van het object waaraan gewerkt wordt. Dit geldt ook voor materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade vanwege deze gebreken.
  1. Wanneer er tijdens de bezichtiging of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden, die een uitvoering in lijn van de geldende richtlijnen onmogelijk maken en deze aan de opdrachtgever meegedeeld zijn, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere gevolgen.
  1. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundige personen.
  1. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aansprakelijkheid door derden tot vergoeding van schade, indien deze tijdens de werkzaamheden is toegebracht door nalatigheid en verkeerde handelingen, tenzij opdrachtnemer van te voren de opdrachtgever heeft gewezen op risico’s op schade en de klant heeft ingestemd deze risico’s te nemen.
  2. Opdrachtnemer heeft de plicht haar werknemers veilig te laten werken. De plaatsen waar gewerkt wordt, dienen goed bereikbaar en veilig te zijn. De werkplek dient vrij te van schadelijke stoffen en materialen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid het werk onbelemmerd en aaneengesloten te verrichten. De klant dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om opdrachtnemer toegang te verschaffen tot diens terrein en ruimte te creëren rond de woning zodat ladders en/of steigers en/of machines geplaatst kunnen worden.

2.De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeerruimte voor opdrachtnemer en dat eventuele parkeervergunningen geregeld zijn. Parkeerkosten zijn altijd voor rekening van deopdrachtgever.

  1. De opdrachtgever dient opdrachtnemer op tijd gegevens te verschaffen m.b.t. de ligging van bijv. (gas)leidingen, kabels en riool ter voorkoming van boor-en hakschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien deze gegevens niet, te laat of onjuist zijn verschaft door de opdrachtgever. Voor schades aan verborgen leidingen, bedradingen, afvoeren enz.  kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk gehouden worden.
  1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanvragen van een eventuele subsidie op renovatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschiedt.
  1. De opdrachtgever stelt water en elektriciteit ter beschikking. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.
  1. Wanneer er voorafgaand aan de Renovatiewerkzaamheden andere (voorbereidende) werkzaamheden door de opdrachtgever of door derden gedaan moeten worden, zorgt de opdrachtgever ervoor dat dit tijdig is uitgevoerd, zodat opdrachtnemer geen vertraging ondervindt. Wanneer de opdrachtgever een vertraging vermoedt, dient hij dit minimaal 48 uur van te voren te melden. Als de aanvang of voortgang wordt vertraagd door omstandigheden en dit niet 48 uur van te voren is gemeld, heeft opdrachtnemer het recht de directe of indirecte schade en kosten te verhalen op de opdrachtgever.
  1. Op de werkplek mogen geen schadelijke stoffen of materiaal aanwezig zijn. Het laten verwijderen hiervan is altijd de verantwoording en voor rekening van de opdrachtgever.
  1. Om schade te voorkomen door de werkzaamheden van opdrachtnemer dient de opdrachtgever zaken goed af te dekken, te verplaatsen, af te sluiten en kieren te dichten.
  1. Het wijzigen van een bevestigde afspraak kan kosteloos, mits dit digitaal en minimaal 48 uur van te voren gedaan wordt. Bij annuleringen minder dan 48 uur kan opdrachtnemer de volledige kosten van het werk in rekening brengen.

ARTIKEL 7 – Betaling van uitgevoerde werken

  1. De betalingstermijn voor de particuliere opdrachtgever is direct bij deeloplevering. De betaling dient per PIN of directe (mobiele) overschrijving te gebeuren. De opdrachtgever ontvangt digitaal een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. Bij het uitblijven van een betaling kunnen de vervolgwerkzaamheden niet worden ingepland. Schade als direct en/of indirect gevolg hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  1. De zakelijke opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 5 dagen na ontvangst van de factuur. Indien uit het kredietrapport blijkt dat de onderneming een score heeft met een financieel verhoogd risico, heeft opdrachtnemer recht op een vooruitbetaling.
  1. Bij wanbetaling kan opdrachtnemer besluiten de vordering over te dragen aan een derde. Alle direct en indirecte kosten inzake wanbetaling, zoals o.a. de rentekosten, advocaatkosten, buitengerechtelijke kosten (15% van de hoofdsom met een minimum van €125) in zullen aan de te laat betalende opdrachtgever worden doorberekend.

ARTIKEL 8 – Garantie van opdrachtnemer

  1. Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken na de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij deze gebreken niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
  1. De garantie op Renovatiewerkzaamheden is 10 jaar, tenzij er een andere termijn is aangegeven.
  1. De volgende situaties zijn uitgesloten van garantie:
   • Verborgen gebreken en onzichtbare schade, zoals scheuren die terugkomen i.v.m. grondverzakkingen en/of ander oorzaken.
   • Schade die niet ontstaan is door opdrachtnemer tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden.
   • Schade die niet terug te voeren is op het materiaal en/of de uitvoering. 
   • Als instructies van personeel niet (goed) zijn opgevolgd.
   • Schade door externe invloeden, wijzigingen van de situatie, reparaties en/of vernieuwingen door de opdrachtgever en/of derden.
   • Schade door bijv. door slecht voeg-, kitwerk en/of kwaliteit baksteen, dat niet is aangebracht door opdrachtnemer.
  1. De opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie op de Renovatiewerkzaamheden, wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.

ARTIKEL 9 – Kwaliteit werkzaamheden

  1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren conform de gestelde richtlijnen. Onze werkzaamheden worden onverwachts en steekproefsgewijs gecontroleerd op kwaliteit. Dit gebeurt door een onafhankelijk  instituut.
  1. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient deze binnen 14 dagen gemeld te worden aan opdrachtnemer. Het melden vindt schriftelijk of digitaal plaats met foto’s. De opdrachtgever dient echter wel de factuur te hebben voldaan.
  2. Opdrachtnemer of een door hem aangewezen deskundige wordt – na het ontdekken van de gebreken – in gelegenheid gesteld onderzoek te verrichten om tot een – voor beide partijen – oplossing te komen en om mogelijke aansprakelijkheid te kunnen bepalen. 
  1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade die door ons is aangebracht met een maximum aan de aanneemsom (tot een max. schadebedrag van € 15.000). De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten.

ARTIKEL 10 – Minder- en meerwerk

Het aanbod in de offerte is een vaste aanneemsom, met uitzondering van situaties zoals beschreven in 3.5 en 3.8.

ARTIKEL 11 – Privacy

Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de toestemming om gegevens, foto’s en dergelijke te bewaren en gebruiken in het kader van uitvoering werkzaamheden, garantiebepaling en promotie. Opdrachtgever kan vragen om verwijdering gegevens, waarbij bewijslast inzake eventuele problemen inzake uitvoering en garantie bij de opdrachtgever komt te liggen. 

ARTIKEL 12 – Overmacht

11.1 Wanneer de uitvoering van de Renovatiewerkzaamheden voor één van de partijen onmogelijk is i.v.m. overmacht, is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen vrijgesteld.

11.2 Wanneer de uitvoering van de Renovatiewerkzaamheden voor één van beide partijen onmogelijk is door een oorzaak die niet kan worden toegerekend, is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten en voor opdrachtnemer daarbij de gederfde winst op dat werk.

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen naar 085-8769150 of e-mailen naar info@renovatiecentraal.nl

Renovatie Centraal BV, Industrieweg 11, Vianen, 

KvK: 78165636.                        BTW: NL861287435B01

KvK RC West: 82220131         BTW: NL862381320B01